Bygglov för nätstationer

Om du ska uppföra, flytta eller göra en större förändring på en nätstation krävs bygglov. Sedan finns det i vissa fall undantag från lovplikten.

En nätstation en station i ett eldistributionsnät som har en eller flera transformatorer. Ett annat namn på nätstation är transformatorstation de är vanliga i eldistributionsnät som försörjer en grupp av bostadshus, kontor eller handelslokaler med el. Utomhusstationer ser ofta ut som små byggnader eller förråd, men som du inte kan gå in i. Nätstationer kan även placeras inomhus. Nätstationer kan också vara en del av större anläggningar. Exempel på detta är ställverk som försörjer hela industrier eller städer med el.

I vilka fall krävs bygglov?

I de fall du uppföra, flytta eller göra en större förändring på en nätstation krävs det att du har godkänt bygglov. Lovplikten gäller inom, men också utanför, detaljplanerat område och oberoende av storleken på nätstationen. När det gäller en större förändring på nätstationen kan exempelvis vara att ändra storlek eller utseende.

Oavsett om nätstationen kräver bygglov eller ej ska de krav som finns i plan- och bygglagstiftningen, och som gäller för åtgärden, uppfyllas.

När krävs det inte bygglov?

Det finns vissa nätstationer som inte kräver bygglov. Undantaget från godkänt bygglov gäller när det finns minskad lovplikt i vägplan eller järnvägsplan. Det gäller även för nätstationer avsedda för försvarsmakten.

Minskad lovplikt i vägplan eller järnvägsplan

Du behöver inte bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en nätstation som undantagits från krav på bygglov i antingen en vägplan enligt väglagen eller en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. Det ska framgå av vägplanen eller järnvägsplanen att nätstationen inte kräver bygglov inom området för att undantaget ska gälla. Kommunen ska även ha lämnat sitt medgivande för detta under framtagandet av planen. Dessutom måste även planen ha vunnit laga kraft.

Undantag från krav på bygglov för försvarsmakten

Att uppföra, flytta eller göra en större förändring på en nätstation som är avsedd för försvarsmakten, och som är hemlig, kräver inte bygglov. Innan en sådan åtgärd vidtas är det viktigt att fastighetsägaren haft dialog kring detta med länsstyrelsen. Länsstyrelsen i sin tur ska då på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärden och var den ska utföras.

Ändrad lovplikt

Bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en nätstation krävs inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov.

Krävs rivningslov?

För att ta bort en nätstation krävs varken rivningslov eller att du gör en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om nätstationen är placerad i en byggnad kan dock rivningslov eller anmälan krävas för rivning av byggnaden eller del av byggnad.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en transformatorstation kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, markupplåtelse eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *